Home » , , » Các bước để thiết lập một mục tiêu duy nhất

Các bước để thiết lập một mục tiêu duy nhất

CÁC BƯỚC ĐỂ ĐẶT MỘT MỤC TIÊU DUY NHẤT TRONG TƯƠNG LAI

1. Hãy chắc chắn rằng mục tiêu đó được lập ra và nó phải S.M.A.R.T
2. Xác định bước cuối cùng
3. Tạo một hình mẫu đại diện ở bên trong:
                   Một đại diện bằng hình ảnh
                   Hoặc Âm thanh
                   Hoặc cảm giác (Kinesthetic)
                   Có tất cả - V,A,K,O,G,Ad là tốt nhất.
4. Bước vào hình mẫu đại diện bên trong – liên kết với khách hàng
5. Điều chỉnh SubModalities – Điều chỉnh chúng để đạt được Kinesthetic tích cực nhất hoặc một cảm giác thật nhất.
6. Bước ra khỏi hình mẫu đại diện bên trong – ngắt liên kết với khách hàng..
7. Lấy hình mẫu đại diện bên trong và thả mình bên trên hiện tại.
8. Truyền năng lượng cho hình mẫu đại diện bên trong bằng bốn nhịp thở sâu. Yêu cầu khách hàng hít vào bằng mũi và thở ra bằng miệng và thổi toàn bộ năng lượng vào hình mẫu đại diện bên trong.
9. Thả mình vào tương lai: Lấy hình mẫu đại diện bên trong rồi thả mình đến tương lai.
10. Cài hình mẫu đại diện bên trong vào Dòng Thời gian: “Hãy thả trôi hình mẫu đại diện bên trong trên dòng thời gian”
11. Hãy để ý những sự kiện trong khoảng thời gian từ lúc trước tới bây giờ tự đánh giá lại mình để giúp đạt được mục tiêu: Khách hàng có thể có hoặc không có kinh nghiệm trong việc đánh giá lại, vì vậy chúng ta cần phải yêu cầu họ chú ý.

12. Quay trở lại hiện tại
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>