Home » , , » Sử dụng ngôn ngữ có chủ đích

Sử dụng ngôn ngữ có chủ đích

Kết quả
Trải qua phần ngôn ngữ kết quả mà học viên mong muốn là có thể sử dụng thành công ngôn ngữ để đạt được những gì mình muốn qua việc cụ thể hóa hoặc khái quát hóa vấn đề.
Quá trình
1. Dùng ngôn ngữ theo cách mơ hồ hoặc cụ thể
2. Mẫu câu thôi miên trong ngôn ngữ
A. Cách sử dụng
B. Ngôn ngữ mơ hồ
3. Trạng thái thỏa hiệp
A. Tôi đánh giá cao điều đó và…
B. Tôi tôn trọng ý kiến đó, và…
C. Tôi đồng ý với ý kiến đó và…
D. Tránh dùng từ “nhưng” hoặc “tôi hiểu”
4. Cấu trúc nguyên nhân
“Vì lý do gì…?
5. Cấu trúc Nếu như
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu…?”
6. Sử dụng ngôn từ có khả năng tạo ra I/R tích cực – Nói theo cách bạn muốn.
“Khi có liên quan tới câu chuyện bạn sẽ có ít nhất 5 I/R tích cực
7. Điều kiện kết thúc
“Vậy nếu chúng tôi đồng ý thực hiện việc này bạn có đồng ý thực hiện…?”
8. Câu hỏi đuôi

“Bạn đã có hứng thú với vấn đề này phải không”.
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>