Home » » 5 Bước ĐểTrở Thành Nhà Lãnh Đạo Giỏi

5 Bước ĐểTrở Thành Nhà Lãnh Đạo Giỏi


Để trở thành một nhà lãnh giỏi hơn, mọi người thường chú trọng nâng cao những điểm yếu của mình.
Tuy nhiên, một nghiên cứu cho thấy rằng, tập trung phát triển những điểm mạnh sẽ hiệu quả hơn. Joseph R.Folkman-đồng tác giả quyển sách How To Be Exceptional : Drive Leadership Success by Magnifying Your Strengths đã chỉ ra 5 bí quyết để cải thiện kỹ năng lãnh đạo.

_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>