Home » , , » Giá trị đích thực của thời gian

Giá trị đích thực của thời gian

Giá trị đích thực của thời gian      

Hãy nghe và cảm nhận. Bạn đã tốn bao nhiêu thời gian cho những việc không có ích. Hãy nhìn lại chính mình, và hãy thay đổi thói quen hằng ngày của bạn.
QC: Thông tắc cống
_________________________ _________________________ _________________________
. // See http://yabtb.blogspot.fi/2012/07/resize-popular-post-thumbnail.html var newSize = 190; // this is the new thumbnail size, you can change this $(".popular-posts .item-thumbnail img").each(function() { var oldSize = $(this).attr("width"); $(this).attr("width", newSize); $(this).attr("height", newSize); $(this).attr("src", $(this).attr("src").replace("/s"+oldSize+"-c/", "/s"+newSize+"-c/")); }); //]]>